زمینهای ورزشی اختصاصی

زمینهای ورزشی اختصاصی

هـدف از پیشبیـنی نـور در ورزشگاههـا ایجـاد شرایطی ا ست که یک ورزش خاص بتواند به صورت صحیح و ا یمن انجام شود. طراحی نور باید به شکلیً باشد که سرعت بازی و اندازه واقعی هر شئ کامال نمایان باشد. همچنین دارای زیبایی الزم و راحتی کافی برای انجام فعالیتهای ورزش و تماشاچیان باشد.(زمینهای ورزشی اختصاصی)

برای همه ورزش ها سطح مناسبی از نور که بر اساس استانداردهایبین المللی باشد، مورد نیاز است. در این حالت تأثیر نوراصلی و سایهها که از محل اصلی باشد و سطوح پایینتر
به وجود میآیند باید در جهتهای مناسب تنظیم شوند تااجسام بهصورت سه بعدی و واضح قابل مشاهده باشند.
اگر مقدار نور به اندازه مناسب نباشد و یا تنظیم الزم را نداشته باشند، ممکن است اجسام به صورت مسطح دیده شوند عدم تنظیم مناسب نورهای اصلی و فرعی باعث کاهش عملکرد، توانایی و عکس العمل به موقع ورزشکاران و هم چنین باعث ایجاد مشکالتی برای دوربینهای تلویزیونی و تماشاگران میشود.
در اثر این پدیده اجسام به صورت ایستگاهی و یا به نظر میرسد که توپ در حال جهش و برخورد از یک نقطه به نقطه دیگر است.
نور مورد نیاز فضاهای ورزشی با استانداردهای خاص و مقررات سازمانهای ورزشی مثل فیفا، کمیته المپیک، توصیه مقاماتورزشی و غیره و نکات فنی که از سوی مسئولین رادیو تلویزیون مطرح شده است پیش بینی میشود. از طرف دیگر سطح مسابقات
)ملی،بین المللی، استانی، منطقهای، تمرینی و تفریحی( نیز در پیش بینی و تنظیم نور مؤثر است.
از طرف دیگر مربیان و باشگاه داران در خصوص پیشگیری و مراقبت های بهداشتی و ایمنی مسئولیت بسیار مهمی دارند.
حوادث ورزشی گاهی مستقیم اتفاق میافتد. به عنوان مثال ورزشکار هنگام حرکت پرس سینه تعادل خود را از دست میدهد و وزنهواژگون میشود و باعث پارگی عضالت سینه ورزشکار میشود. گاهی حوادث به صورت غیر مستقیم اتفاق میافتد، که نقش وسائلٔ یکی از مهمترین تجهیزاتغیر استاندارد که یکی از مهمترین آنها نور میباشد در اینجا آشکار میشود. نور و المپ های مورد استفاده هر فضای ورزشی به خصوص فضاهای سر پوشیده ورزشی است.

 

61 پروژه ها
مرتب سازی بر اساس:
 • 400,000.00لیر
فروش آپارتمان در آنتالیا

فروش آپارتمان در آنتالیا

 • 400,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 65 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 هفته پیش
 • 670,000.00لیر
خرید آپارتمان لوکس در استانبول 13

خرید آپارتمان لوکس در استانبول

 • 670,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 1
 • 98 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 هفته پیش
 • 730,000.00لیر
فروش آپارتمان استانبول

فروش آپارتمان لوکس در استانبول آسیایی

 • 730,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام ها: 2
 • 95 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
4 هفته پیش
 • 420,000.00لیر
فروش آپارتمان در آلانیا نزدیک دریا 4

فروش آپارتمان در آلانیا نزدیک دریا

 • 420,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 1
 • 90 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 320,000.00لیر
فروش آپارتمان در آلانیا 19

فروش آپارتمان در آلانیا

 • 320,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 65 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 685,000.00لیر
فروش آپارتمان در اسنیورت استانبول

فروش آپارتمان در اسنیورت استانبول

 • 685,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام ها: 2
 • 125 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 1,153,000.00لیر
فروش خانه منطقه اروپایی استانبول

فروش خانه منطقه اروپایی استانبول

 • 1,153,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 75 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 2,480,000.00لیر
فروش آپارتمان با شرایط ویژه در استانبول

فروش آپارتمان برج اسکای لند استانبول

 • 2,480,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 90 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 ماه پیش
 • 710,000.00لیر
فروش آپارتمان در استانبول

فروش آپارتمان در استانبول

 • 710,000.00لیر
 • اتاق ها: 3
 • حمام ها: 2
 • 130 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 ماه پیش

مقایسه آگهی ها

مقایسه